Agenda UB

28 Mayo
09:45 h
Torre Universitaria - Zabala 1837, piso 4 aula 4
Otorga
4
créditos
28 Mayo
10:00 h
Auditorio Presidente Urquiza - Zabala 1837, primer nivel inferior
Otorga
6
créditos
29 Mayo
19:00 h
Torre Universitaria, Zabala 1837, piso 8 aula 1
Otorga
6
créditos
30 Mayo
08:15 h
Auditorio Presidente Roca, Torre Universitaria, Zabala 1837, primer nivel inferior
31 Mayo
10:30 h
31 Mayo
19:00 h
Torre Universitaria, Zabala 1837, piso 4 aula 6
Otorga
4
créditos
01 Jun
19:00 h
04 Jun
17:00 h
06 Jun
19:00 h
Auditorio Pres. Sarmiento, Torre Universitaria, Zabala 1837, segundo nivel inferior